Εξοικονομώ κατ' Οίκον

Κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και το σώμα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία τους μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» (βλ. ενότητα "Περιγραφή" υπο-ενότητα "Επιλεξιμότητα"), καθώς και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα/πολυκατοικίες που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης σ το Πρόγραμμα. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017.
 • Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΧΙ). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που θα την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.
Προετοιμασία

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την απόφαση για υποβολή της αίτησης, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για την υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών. Επίσης, θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τίθεται υπόψη ότι η διαφορά (m2) μεταξύ της συνολικής επιφάνειας κύριας χρήσης, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων που αναγράφεται στα νομιμοποιητικά έγγραφα της πολυκατοικίας, και της συνολικής επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του πλήθους των συμμετεχόντων διαμερισμάτων επί 7 m2.

Επισημαίνεται ότι σε επόμενο στάδιο μετά την υποβολή αίτησης και μόνο στην περίπτωση όπου βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης αιτήσεων η αίτηση κληθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, για τον έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων νομιμότητας, χρήσης, επιφανείας και παλαιότητας του ακινήτου.

Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του/του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017). Η δαπάνη του ΠΕΑ είναι επιλέξιμη εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 01/02/2020. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, η δαπάνη των οποίων δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/02/2020 (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μετά. Πριν την Υπαγωγή στο Πρόγραμμα δύνανται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου, με έκδοση επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων/προμηθευτών. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να δοθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιαίτερη προσοχή στις Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας της ενότητας "Περιγραφή" υπο-ενότητα "Επιλεξιμότητα" παράγραφος "Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας".

Πολυκατοικία

Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και να εκδοθεί το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Κατά την Υποβολή

Για την υποβολή αίτησης πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, μέσω σχετικής διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, έπειτα από συγκατάθεση και εντολή του χρήστη.

Από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και του Προγράμματος, αντλούνται οι εξής πληροφορίες:

Από το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.:

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
 • Ενδείξεις εάν είναι Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο, κάτοικος εξωτερικού/σύζυγος κατοίκου εξωτερικού, όπως ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ονοματεπώνυμα υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας και συζύγου υπόχρεου υποβολής, ή επωνυμία για τις περιπτώσεις μη φυσικών προσώπων και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Από τα στοιχεία εισοδήματος και για εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας για το έτος αναφοράς:

 • Το άθροισμα του Συνολικού Δηλωθέντος εισοδήματος, των Απαλλασσόμενων και Αυτοτελών Φορολογούμενων εισοδημάτων καθώς και της Προστιθέμενης Διαφοράς Αντικειμενικών Δαπανών (υπόχρεου, συζύγου/ΜΣΣ, εξαρτώμενων τέκνων) για το έτος αναφοράς.
 • Ένδειξη για τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου, για τη χρήση του ως κύρια κατοικία στο έτος αναφοράς ή στα προηγούμενα 2 έτη, για το είδος χρήσης (ιδιοκατοίκηση / ενοικιαζόμενη / δωρεάν παραχώρηση) και για την οικογενειακή κατάσταση.

Από τα στοιχεία ακινήτου και για την πλέον πρόσφατη υποβολή στοιχείων περιουσίας:

 • Η επιφάνεια κύριων χώρων.
 • Ένδειξη για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία συγκυριότητας (ποσοστά και είδη συνιδιοκτησίας).

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από την ΑΑΔΕ ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Στοιχεία απαραίτητα για την υποβολή αίτησης αντλούνται και από το Μητρώο Φακέλων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Ειδικότερα αντλούνται:

 • Ενδείξεις για τα στοιχεία Παλαιότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, Νομιμότητας, Χρήσης και Επιφάνειας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αίτηση στο Πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 τ ου ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και στα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια ουσιωδών στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα συνιστά εξουσιοδότηση προς τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και τον Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την εξασφάλιση των απαραίτητων συναινέσεων, καθώς και αποδοχή ότι κάθε στοιχείο του έργου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.4624/2019, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

 • για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),
 • για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και
 • για το σκοπό της διενέργειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα συνιστά εξουσιοδότηση για τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των Πινάκων του Προγράμματος με στοιχεία του αιτούντα/ Ωφελούμενου.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν:

 • στον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr
 • στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr
 • στο δικτυακό τόπο του Φορέα Υλοποίησης https://web.tee.gr
Διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής, που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Η παραπάνω ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Με τη σύνδεση του ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και δηλώνει ότι, στα πλαίσια ελέγχων για την τήρηση των όρων του Προγράμματος, συναινεί στη λήψη/διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων Μητρώου, Εισοδήματος και Περιουσίας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και αφορούν, στον υπόχρεο υποβολής, στην σύζυγο υπόχρεου, στα εξαρτώμενα μέλη, στους συγκυρίους και στην κατοικία προς ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και ότι δεσμεύεται για την πληρότητα και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την Υπαγωγή της αίτησης.

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, και η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών.

Πρόταση παρεμβάσεων
Πρόταση παρεμβάσεων

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην αίτηση την πρόταση Παρεμβάσεων, ήτοι τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στην ενότητα "Παρεμβάσεις" υπο-ενότητα "Εργασίες" που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ, την προτεινόμενη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης και το αντίστοιχο κόστος βάσει των προσφορών που έχει λάβει ο ωφελούμενος (Παράρτημα ΙΙΙ). Για την καταχώριση της πρότασης παρεμβάσεων, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος. Στην περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων εξοικονόμησης θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος, της ενότητας "Παρεμβάσεις" , τον ενεργειακό στόχο που θα επιτευχθεί μετά την υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων. Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης (βλ. ενότητα "Παρεμβάσεις" υπο-ενότητα "Στόχος").

Ο αιτών ελέγχει κι αποδέχεται ηλεκτρονικά την πρόταση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σε αίτηση Πολυκατοικίας, κατά την καταχώρηση, το κόστος των παρεμβάσεων διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων τις οποίες καλούνται να ελέγξουν και να αποδεχτούν οι ιδιοκτήτες των συμμετεχόντων διαμερισμάτων. Ο επιμερισμός των κοινόχρηστων γίνεται βάσει των χιλιοστών συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Ανάλογα επιμερίζεται και το κόστος Ενεργειακού Επιθεωρητή/Συμβούλου έργου.

Κατόπιν γίνεται η υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Με την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος (υπο-ενότητα "Αξιολόγηση")

Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της περιόδου υποβολής, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να προβαίνει σε εκκαθάριση μη υποβληθεισών αιτήσεων, ήτοι αιτήσεων σε καταχώρηση που δεν έχουν υποβληθεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών.

Ειδικότερη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία

Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλονται οι αιτήσεις των συμμετεχόντων συνδεδεμένων διαμερισμάτων και η αίτηση «ως σύνολο κτηρίου» του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος , καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και δικαιολογητικά του Παραρτήματος I - Β. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος συνδέονται οι αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, με την αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο.

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ή/και του αιτήματος για χορήγηση δανείου, οι λόγοι της απόρριψης θα κοινοποιηθούν και στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας.

Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το σχετικό αποτέλεσμα.

Υποβολή από ανήλικο ή ενήλικο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα

Η περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας (ανήλικο ή ενήλικο υπό δικαστική συμπαράσταση) αντιμετωπίζεται κατά τη συνήθη διαδικασία, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζομένων των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής). Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το άτομο που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου.

Ειδικές Περιπτώσεις

Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στις αιτήσεις για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτοί οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, είτε πλήρως είτε σε επιμέρους στοιχεία, και ως εκ τούτου εξετάζονται από τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος. Για τις κατωτέρω ειδικές περιπτώσεις ο Φορέας Υλοποίησης πραγματοποιεί έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πινάκων κατάταξης επιλέξιμων / επιλαχουσών / απορριπτέων αιτήσεων, καθώς και της απόφασης υπαγωγής. Αντίστοιχο έλεγχο πραγματοποιεί ο Φορέας Υλοποίησης και για κάθε άλλον πολίτη για τον οποίο δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων που εντάσσονται σε ειδική περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να είναι πλήρη και ορθά συμπληρωμένα.

Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών περιπτώσεων διαπιστωθεί η τήρηση των άνω όρων, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη. Μετά την υποβολή δεν δίδεται δικαίωμα αντικατάστασης ή προσθήκης των αρχικών βασικών δικαιολογητικών. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να αναζητά μόνο συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία επί των υποβληθέντων, που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης».

Α) Ενοικιαζόμενη/δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία

Εάν, για επιλέξιμη κατοικία, η χρήση και δήλωση κύριας κατοικίας γίνεται από ενοικιαστή ή είναι δωρεάν παραχώρηση, τότε ο ωφελούμενος (μόνον επικαρπωτής ή πλήρης κύριος) εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) ΕΕ 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EL L352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ανωτέρω ενισχύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων, για τις οποίες έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος, αθροιζόμενη με την ενίσχυση που θα λάβει από το παρόν Πρόγραμμα,να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000€). Επιπλέον, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€ στο σύνολο των αιτήσεών του στο Πρόγραμμα. Προς τούτο, απαιτείται από τον δυνητικό Ωφελούμενο (επικαρπωτή/πλήρη κύριο) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα IΧ), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, η οποία θα υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Επιπρόσθετα:

 • δεν θα πρέπει εις βάρος του ωφελούμενου να εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης,
 • σε περίπτωση λήψης δανείου, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) εμπίπτει στις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis Aid) και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρ3 του εν λόγω Κανονισμού και ως εκ τούτου συνυπολογίζεται με το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία ο ωφελούμενος έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Η Υ.Δ. σώρευσης, θα πρέπει να προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο Φορέας Υλοποίησης, πριν την Υπαγωγή της αίτησης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων, ότι η αίτηση του δεν κρίνεται επιλέξιμη και θα απορριφθεί. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης ενημερωθεί, μετά την απόφαση της υπαγωγής, ότι ο έλεγχος της σώρευσης έγινε με λανθασμένη τιμή βάσης, θα πρέπει να επανελέγξει το ποσό της σώρευσης και στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο Ωφελούμενος θα ενημερωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος για τυχόν ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Μετά την Υπαγωγής της αίτησης, ο Φορέας Υλοποίησης πριν την τελική καταβολή της ενίσχυσης ενημερώνει το Κρατικό Σύστημα Σώρευσης.

Β) Φορολογικός Κάτοικος εξωτερικού

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν ο/η αιτών/ούσα για υπαγωγή στο Πρόγραμμα ή/και η/ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένοι ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας. Εάν στα πλαίσια της φορολογικής νομοθεσίας δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής και δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, ισχύει συνδυαστικά και η ειδική περίπτωση Γ (υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 του παραρτήματος X περί μη υποχρέωσης υποβολής σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).

Το εισόδημα για την κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 της ενότητας "Περιγραφή" υπο-ενότητα "Επιλεξιμότητα" παράγραφος "Ωφελούμενοι – Αιτήσεις - Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση", θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος» Ελλάδας κατά την έννοια του Προγράμματος και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020).

Η πιστοποίηση των εισοδημάτων Ελλάδας διενεργείται αυτόματα με επιβεβαίωση/λήψη των εισοδημάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο "Κατά την Υποβολή". Για την πιστοποίηση των εισοδημάτων εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα:

 1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του.
 2. Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

Γ) Μη υποχρέωση υποβολής στοιχείων φορολογίας

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση και δεν υποβάλλεται δήλωση εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή και αναλυτική κατάσταση για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης (έντυπο Ε2) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση είτε της εισοδηματικής κατηγορίας, είτε της κύριας χρήσης της κατοικίας, για τη διαπίστωση της πληρότητας των κριτηρίων του προγράμματος. Τίθεται υπόψη ότι από εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο και ανάλογα με την χρήση αυτού παράγεται είτε πραγματικό είτε «τεκμαρτό» εισόδημα και κατά κανόνα, στην περίπτωση κύριας κατοικίας, προκύπτει υποχρέωση υποβολής εντύπων Ε1 για τα εισοδήματα (και Ε2 για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης). Οι αιτούντες που θεωρούν ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει φορολογικά για την περίπτωση τους.

Στην κατηγορία αυτή δύναται να εμπίπτουν είτε φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (υπόχρεοι δήλωσης ή σύζυγοι υπόχρεου) είτε εξαρτώμενα τέκνα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ατομικής δήλωσης εισοδημάτων και που εντάσσονται στην οικογενειακή δήλωση.

Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Παράρτημα Χ). Τίθεται υπόψη ότι στα πλαίσια ελέγχων για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων, αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α ́75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ Α ́ 44).

Δ) Έλεγχος Πολυτεκνικής Ιδιότητας

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ε ιδική κατηγορία μόνον εάν υφίσταται η ιδιότητα πολυτέκνου, όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Ε) Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως προκύπτει από την «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (Η.Τ.) είναι η αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Κατά την υποβολή της όταν ζητείται από το Πρόγραμμα, η Η.Τ θα πρέπει να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό Πληρότητας.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού, ενώ στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, κατά το οποίο έχουν δικαίωμα ένστασης και οι Επιλαχούσες / Απορριφθείσες, για την υποβολή τυχόν ένστασης, θα πρέπει μαζί με την ένσταση να υποβληθεί υποχρεωτικά και η Η.Τ.

Σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος, κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ και από την επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, πλέον της εκ του νόμου αποδεκτής απόκλισης λόγω μετρήσεων 2%.

Η διαδικασία έκδοσης και ενημέρωσης της Η.Τ. διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338 (ΦΕΚ 5447 Β’ 9-12-2020).

Κριτήρια αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, ήτοι αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων.

Τα κριτήρια καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητάς τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι τιμές στρογγυλοποιούνται στο τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο.

* Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας κατά την υποβολή της αίτησης θα προκύπτει από το γινόμενο του προτεινόμενου Κόστους Παρεμβάσεων διά, την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την επιφάνεια κύριων χώρων του (ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα, ή επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9 για διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας). Μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 του πίνακα 4.1.1 της ενότητας "Παρεμβάσεις" υπο-ενότητα "Επιχορήγηση" παράγραφος "Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων", τα προτεινόμενα κόστη για τις υποκατηγορίες αυτές συμμετέχουν στο Κόστος Παρεμβάσεων μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40),

** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει ΚεΠΑ).

*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με ηλεκτρονική υπογραφή. Στο σύστημα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να δηλώνεται η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του.

Βαθμολογία = Κ1 * 50% + Κ2 * 14% + Κ3 * 7% + Κ4 * 5% + Κ5 * 3% + Κ6 * 7% + Κ7 * 7% + Κ8 * 7%

Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι η εξής:

Τα κριτήρια θα λαμβάνουν κανονικοποιημένη τιμή βάσει προκαθορισμένων ακρότατων τιμών. Αναλυτικά τα κριτήρια παρουσιάζονται στο Παράρτημα XII

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι ξεχωριστή για τρεις κατηγορίες ωφελούμενων και για κάθε Π.Ε..

 • Κατηγορία 1η: Αιτήσεις Μεμονωμένων Διαμερισμάτων, Μονοκατοικιών, όπου ο Ωφελούμενος βρίσκεται στην πρώτη (1η) εισοδηματική κατηγορία (βλ. πίνακα 2.2.1 στην ενότητα "Περιγραφή" υπο-ενότητα "Επιλεξιμότητα" παράγραφος "Ωφελούμενοι – Αιτήσεις - Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση")
 • Κατηγορία 2η: Αιτήσεις Μεμονωμένων Διαμερισμάτων, Μονοκατοικιών, όπου ο Ωφελούμενος βρίσκεται στις λοιπές εισοδηματικές κατηγορίες
 • Κατηγορία 3η: Αιτήσεις Πολυκατοικιών

Στην 3η κατηγορία της αίτησης Πολυκατοικίας, ως βαθμολογία λαμβάνεται ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των αιτήσεων των συμμετεχόντων Διαμερισμάτων. Ποιο συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχον διαμέρισμα θα λαμβάνει μια βαθμολογία ακολουθώντας τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Παράρτημα XII και στη συνέχεια θα βγαίνει ο Μ.Ο. για την πολυκατοικία.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Αρχικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, με βάση την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, συντάσσονται ανά Π.Ε.:

 • Πίνακες κατάταξης υποβληθεισών προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης που η επιχορήγησή τους εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις)
 • Πίνακες κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποβληθεισών αιτήσεων που η επιχορήγησή τους δεν εντάσσεται στον διαθέσιμο ανά Π.Ε. προϋπολογισμό του Προγράμματος («επιλαχούσες» αιτήσεις)

Κατά των άνω πινάκων δεν δίνεται δικαίωμα ένστασης.

Αξιολόγηση

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτο το άνω χρονικό διάστημα, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη.

Ταυτόχρονα, γίνεται η έναρξη της εξέτασης από τον Φορέα Υλοποίησης των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των υποβληθέντων στοιχείων του Προγράμματος που περιέχονται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα που υποβάλλεται. Σύμφωνα με την Η.Τ. γίνεται επανυπολογισμός της βαθμολογίας του σχετικού κριτηρίου το οποίο αφορά στην παλαιότητα κατοικίας (Κ5) και η αίτηση θα οδηγείται σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της.

Κατά το διάστημα αυτό επίσης εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα. Για τον έλεγχο τους, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία που σχετίζονται αυστηρά με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης» και τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Τυχόν σφάλματα σε μη ουσιώδη στοιχεία δεν αποτελούν λόγο απόρριψης. Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες σε ουσιώδη υποβληθέντα στοιχεία από τα οποία να επηρεάζεται η βαθμολογική κατάταξη της αίτησης, η αίτηση θα οδηγείται είτε σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της, με ενδεχόμενη μετάπτωση από τις καταρχήν επιλέξιμες στις επιλαχούσες αιτήσεις, είτε σε απόρριψη (σε περιπτώσεις μη προσκόμισης, ή προσκόμισης ψευδών ουσιωδών στοιχείων και δικαιολογητικών):

Η αίτηση θα οδηγείται σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της στη περίπτωση δήλωσης άλλου εισοδήματος από αυτό που προκύπτει μετά τον έλεγχο του φορέα υλοποίησης (στις αιτήσεις ειδικών περιπτώσεων).

Η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών, ή ψευδούς περιεχομένου ουσιωδών στοιχείων τους, ή αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Προσωρινά αποτελέσματα

Ακολούθως εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος ανά Π.Ε. οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και τυχόν ένδειξη απόρριψης. Στις απορριπτέες αιτήσεις, θα αποστέλλεται ατομική ενημέρωση μέσω του πληροφοριακού συστήματος με το σχετικό αιτιολογικό απόρριψης, καθώς και με ενημέρωση για δικαίωμα ένστασης.

Ενστάσεις

Από την ημερομηνία έκδοσης των άνω Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης είναι να έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί Η.Τ., αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή της ένστασης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων.

Αρμόδιο όργανο για την εξέτασή τους είναι η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί τη δυνατότητα να ορίζει και επιπρόσθετες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων. Τα μέλη των επιτροπών εξέτασης ενστάσεων δεν μπορούν να μετέχουν στην αξιολόγησή των αιτήσεων.

Οι ενστάσεις εξετάζονται τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά την οποία στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που με την ένσταση υποβάλλεται και η Η.Τ., τα στοιχεία της λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης και την εξέταση της ένστασης. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Οριστικά αποτελέσματα

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων και εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. οι όποιοι περιλαμβάνουν, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία από τον φάκελο της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα και των τυχών μεταβολών που έχουν επιφέρει αυτές στην βαθμολογική κατάταξη, ή τον τυχόν λόγο απόρριψης. Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Ισοβαθμίες

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας αιτήσεων στην συνολική τους βαθμολογία, η σειρά στους πίνακες κατάταξης (αρχικούς, προσωρινούς, οριστικούς) θα γίνεται βάσει της μεταξύ τους σύγκρισης στην επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων (με σειρά προτεραιότητας): Κ1, Κ2, Κ3.

Έγκριση Αποτελεσμάτων

Οι Οριστικοί Πίνακες καταρτίζονται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση έγκρισης εξουσιοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης για την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων Αιτήσεων στο Πρόγραμμα

Οι εγκεκριμένοι Οριστικοί πίνακες ανά Π.Ε. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: Αναλυτικό πίνακα με στοιχεία των Ωφελουμένων που εγκρίνονται στο Πρόγραμμα, με την κατηγορία του Ωφελούμενου, την επιλέξιμη κατοικία και το είδος αυτής, με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό και τα ίδια κεφάλαια και αναφορά στην επιλέξιμη αίτηση.

Για τις Εγκεκριμένες αιτήσεις δεσμεύεται ο προϋπολογισμός στα πλαίσια των όρων του Προγράμματος ανά Π.Ε. και δίνεται το δικαίωμα να προχωρήσουν στην επιλογή Χρηματοδοτικού Σχήματος.

Οι Επιλαχούσες αιτήσεις διατηρούν το δικαίωμα αξιολόγησής τους με την υφιστάμενη φθίνουσα σειρά, σε περίπτωση μη κάλυψης ή αύξησης των Πόρων του Προγράμματος ανά Π.Ε..

Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής εκ νέου αίτησης σε τυχόν μελλοντική πρόσκληση υποβολής νέων αιτήσεων στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος.

Οι αρχικοί, ο Προσωρινοί και οι εγκεκριμένοι Οριστικοί Πίνακες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη ανακοίνωση κατ΄ελάχιστον στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Μετά από την ολοκλήρωση του σταδίου χρηματοδοτικού σχήματος εκδίδεται απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής).

Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Π.Ε., με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης των εγκεκριμένων αιτήσεων υποβολής που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο εξατομικευμένη επιστολή, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόφαση υπαγωγής).

Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελουμένου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος της υπό-ενότητας "Τροποποιήσεις" της ενότητας "Κατασκευή" και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για τις αποφάσεις υπαγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα δήλωσης υπαναχώρησης από την Υπαγωγή, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υπό-ενότητα "Συνέπειες" της ενότητας "Εκταμίευση".

Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, απαιτείται η υποβολή έντυπων εγγράφων στον Φορέα Υλοποίησης με εξωσυστημικό τρόπο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Φορέας Υλοποίησης ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Μετά από την Υπαγωγή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια / Δάνειο), θα πιστώνεται στον ειδικό «δεσμευμένο» τραπεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η δήλωση του χρηματοδοτικού σχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση και κομβικό σημείο ελέγχου των σχετικών πόρων του Προγράμματος.

Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρέτησης

Για τις ανάγκες του Προγράμματος απαιτείται η έκδοση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο ειδικός λογαριασμός είναι «ακατάσχετος» και θα πρέπει να εκδοθεί και να δηλωθεί κατά το στάδιο δήλωσης χρηματοδοτικού σχήματος.

Ειδικά στην περίπτωση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, ο ειδικός λογαριασμός θα χρησιμοποιείται ως λογαριασμός εξυπηρέτησης δανείου.

Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις των οριστικών πινάκων μεταβαίνουν στο στάδιο όπου δηλώνεται το χρηματοδοτικό σχήμα (Ίδια Κεφάλαια / δάνειο), με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

Η επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων είναι αμετάκλητη και δεν αλλάζει στη συνέχεια. Η επιλογή δανείου επιτρέπεται να αλλάξει σε επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων κατά το στάδιο αίτησης δανείου και πριν τη μετάβαση της αίτησης «προς Υπαγωγή».

-Αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Ίδια Κεφάλαια, οδηγούνται άμεσα προς Υπαγωγή.

-Αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο, λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών, άνευ δικαιώματος παράτασης, για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση, ώστε μέχρι το πέρας της προθεσμίας η αίτηση να οδηγηθεί προς Υπαγωγή. Εάν εγκριθεί ποσό μικρότερο από αυτό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, το υπόλοιπο δύναται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Υποβληθείσα αίτηση δανείου δύναται να ακυρωθεί. Εάν η αίτηση δανείου απορριφθεί ή ακυρωθεί, ο ενδιαφερόμενος έχει την επιλογή είτε να προχωρήσει αμετάκλητα με Ίδια Κεφάλαια «προς Υπαγωγή», είτε να υποβάλει ξανά αίτημα δανείου (λαμβάνοντας πάντα υπόψη το χρόνο εξέτασης του από την τράπεζα). Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δανειοδότησης, ο αιτών έχει την δυνατότητα να προχωρήσει μόνο με Ίδια Κεφάλαια.

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός εξήντα (60) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση δανείου του. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω διάστημα προσμετράται στη συνολική προθεσμία για τη διαδικασία δανειοδότησης και δεν την παρατείνει. Ο ενδιαφερόμενος για δάνειο θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης δανείου του και να λάβει υπόψη την ως άνω προθεσμία εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση πολυκατοικίας και σε περίπτωση επιλογής δανείου, όλοι οι αιτούντες (συμμετέχοντα διαμερίσματα) θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Μεταβίβαση δικαιώματος συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής υποβληθείσας αίτησης στο Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται.

Μεταβίβαση του δικαιώματος δίνεται μόνο στην αναγκαστική περίπτωση αποβίωσης του ωφελουμένου. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα μεταβίβασης της αίτησης θεμελιώνεται με την υποβολή της αίτησης.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες περί κληρονομικής διαδοχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έναντι του προγράμματος θα μεταβιβάζονται σε νόμιμο κληρονόμο, ήτοι σε φυσικό πρόσωπο με εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) και ο οποίος θα δηλώνεται ως διάδοχος της αίτησης στο Πρόγραμμα.

Ως διάδοχος δύναται να είναι ένας από τους υφιστάμενους συγκυρίους με οποιαδήποτε μορφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρη/ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

Ο διάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει, για τους σκοπούς του προγράμματος, την τράπεζα που έχει ήδη επιλεγεί στην αίτηση από τον ωφελούμενο. Τυχόν αλλαγή του επιλεγμένου διαδόχου θα γίνεται μέσω του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο διάδοχος δύναται να είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενος σε άλλη κατοικία στο τρέχον Πρόγραμμα.

Ο διάδοχος με την αποδοχή του ορισμού του ως νέος ωφελούμενος οφείλει να αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω της υπαγωγής της κατοικίας στο Πρόγραμμα της υπό-ενότητας "Συνέπειες" της ενότητας "Εκταμίευση".

Το χρονικό διάστημα από τη δήλωση αποβίωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής εξαιρείται από τις τυχόν προθεσμίες του έργου.

Τμηματική προθεσμία υλοποίησης του έργου

Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον το ποσοστό που ορίζεται στην ενότητα "Κατασκευή" υπό-ενότητα "Υλοποίηση" παράγραφος "Τμηματική Ολοκλήρωση" για την τμηματική ολοκλήρωση του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών βάσει της απόφασης υπαγωγής. Επί της άνω τμηματικής προθεσμίας δεν δίδεται δυνατότητα παράτασης. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, , αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.

Συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου

Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η τυχόν εξόφληση των λοιπών απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η έκδοση παραστατικών τυχόν μελετών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 • η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά,
Παρατάσεις Προθεσμιών

Δίδεται δικαίωμα παράτασης της 12μηνής προθεσμίας υλοποίησης των εργασιών έως και ενενήντα (90) ημέρες.

Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της αίτησης έως την λήξη της προθεσμίας. Κατά το αίτημα δύναται να αναρτηθούν τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα.

Η παράταση εξετάζεται και δίδεται αιτιολογημένα από τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος.

Το αίτημα και η διαδικασία παράτασης δεν σχετίζονται με τυχόν αίτημα τροποποίησης το οποίο εξετάζεται και αξιολογείται χωριστά από τον Φορέα Υλοποίησης.

Παράταση πέραν του ανωτέρω διαστήματος είναι δυνατόν να ζητηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος και να εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Για την υποβολή αιτήματος σε περίπτωση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να έχει δοθεί η άνω παράταση προθεσμίας. Το αίτημα παράτασης λόγω ανωτέρας βίας θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα εντός της ενεργής εγκεκριμένης προθεσμίας υλοποίησης της αίτησης, ενώ εξετάζεται και δίδεται αιτιολογημένα από τον Φορέα Υλοποίησης.

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας