Διαχείριση Έργου

Οργάνωση και εκτέλεση έργου, οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός, δομική ανάλυση και έλεγχος προόδου της κατασκευής. Εμπιστευτείτε το έργο σας στην andm και κάντε οικονομία σε χρόνο και πόρους.

Έργο (project) είναι ένα σύνολο εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν με μια λογική σειρά για την υλοποίηση προκαθορισμένων στόχων. Είναι ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό γιατί κάθε έργο έχει καθορισμένο τέλος και μοναδικό γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι ιδιότητες αυτές των έργων, να είναι προσωρινά αλλά και μοναδικά εγχειρήματα, έρχονται σε αντίθεση με τη δομή που έχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάση διαδικασιών που έχουν σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Η διαχείριση αυτών των ιδιοτήτων είναι συχνά δύσκολη μια και απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Έτσι η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση έργων είναι να εξασφαλίσουμε ότι το έργο εκτελείται και παραδίδεται λαμβάνοντας υπόψη καθορισμένους περιορισμούς. Περιορισμοί που μπορεί να είναι ο ανεπαρκής διαθέσιμος χρόνος, ο περιορισμένος προϋπολογισμός κ.α. Η δεύτερη πρόκληση που είναι και πιο φιλόδοξη, είναι η βελτιστοποίηση που απαιτείται να γίνει σε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση ενός έργου. Επομένως, ένα έργο είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη χρήση των πόρων (χρόνος, χρήματα, άνθρωποι, υλικά, μηχανήματα, ενέργεια, χώρος κ.α.) με απώτερο σκοπό την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του έργου.

Υπεύθυνος του έργου (project manager) είναι το πρόσωπο ή η ομάδα που διοικεί το έργο. Στο έργο πρέπει να επιτελούνται ταυτόχρονα πολλές εργασίες. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση των πόρων, τις προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, τα θέματα προϋπολογισμού, την διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, την επικοινωνία και τα τεχνικά προβλήματα. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα, στρατηγικά, τακτικά ή λειτουργικά, ώστε να οριστούν οι προτεραιότητες και να μπορέσει ο υπεύθυνος έργου να εστιάσει στα κρίσιμα θέματα, τα οποία εναλλάσσονται ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.

Image

Διαχείριση έργου (project management) είναι η διαδικασία οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου.

Μέσω αυτής επιτυγχάνεται:

• βελτίωση του σχεδιασμού του έργου
• βελτίωση της υλοποίησης και ελέγχου των διαφόρων εργασιών και Βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων και πόρων (προσωπικού, μηχανημάτων, κεφαλαίων, κα)

Απώτερος στόχος της διαχείρισης έργου είναι η βελτιστοποίηση των τριών βασικών, αλληλοεξαρτώμενων, παραμέτρων υλοποίησης ενός έργου, ήτοι:
• Μεγιστοποίηση της απόδοσης (πχ, ποιότητα κατασκευής)
• Ελαχιστοποίηση του κόστους
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης δεδομένων των υπαρχόντων περιορισμών.

Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα έργο τόσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος και τα οφέλη της διαχείρισης του. Στα μεγάλα έργα, η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας πολλαπλών και ανομοιόμορφων ομάδων παραγωγής, καθιστούν επιβεβλημένη την οργάνωση του έργου ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. Η διαχείριση έργου περιλαμβάνει πολλά επιμέρους αντικείμενα. Η έμφαση εδώ δίνεται σε δύο από τα σημαντικότερα, ήτοι: στον προγραμματισμό και στον έλεγχο υλοποίησης

Προγραμματισμός έργου (project planning and scheduling) είναι η διαδικασία κατάρτισης ενός κατάλληλου πλάνου εργασίας για την υλοποίηση ενός έργου. Σε αυτό καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και οικονομικά,. Για να συνταχθεί λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες, οι αλληλεξαρτήσεις και οι διάρκειες αυτών, οι απαιτούμενοι πόροι, το κόστος και γενικά όλοι οι περιορισμοί υλοποίησης.

Έλεγχος υλοποίησης έργου (project control) είναι η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του προγραμματισμού κατά τη φάση υλοποίησης του έργου. Περιλαμβάνει την ανάλυση και τη σύγκριση της ροής υλοποίησης του έργου σε σχέση με το προγραμματισμένο πλάνο εργασίας, την αξιολόγηση επιπτώσεων από ενδεχόμενες αποκλίσεις και τη λήψη

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας