Πραγματογνωμοσύνες

Η andm διαθέτει Μηχανικούς εγγεγραμμένους στο μητρώο πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) καθώς και στο μητρώο δικαστικών πραγματογνωμόνων. Με εμπειρία σε όλο το φάσμα του αντικειμένου, ήμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος σας.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, οι Μηχανικοί έχουν επωμιστεί την ευθύνη για την διενέργεια των τεχνικών Πραγματογνωμοσυνών.

Image
Τεχνικά θέματα όπως π.χ.:

• Εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων.
• Επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών.
• Διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και του κόστους αποκατάστασης τους.
• Εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.τ.λ.).
• Έλεγχος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές.
• Έλεγχος εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.).
• Προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου.
• Σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
• Έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από την λειτουργία εγκαταστάσεων άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την μελέτη/διερεύνηση τους.

Ο πραγματογνώμονας προχωράει σε αυτοψία και όποια άλλη απαραίτητη ενέργεια κρίνει αυτός για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του και στην συνέχεια συντάσσει την απαραίτητη τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης/πόρισμα η οποία αποτελεί τεχνικό έγγραφο που στοιχειοθετεί τον φάκελο του εκτελεσθέντος έργου.

Οι πραγματογνώμονες αποφαίνονται αποκλειστικά και μόνο επί των τιθέμενων τεχνικών ζητημάτων και δεν επιλύουν ζητήματα νομικής φύσεως ούτε διαφορές μεταξύ αντιδικούντων μερών.

Ο Πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της Πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται από τους ίδιους και τα δικαστήρια.

Οι πραγματογνωμοσύνες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες.

1. Πραγματογνωμοσύνες που εκτελούνται έπειτα από εντολή ιδιώτη.
2. Πραγματογνωμοσύνες που εκτελούνται σε συνέχεια αιτήσεως προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).
3. Πραγματογνωμοσύνες που εκτελούνται έπειτα από διαταγή των δικαστικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 368 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Image
Μυλλέρου 21,
10 436 Αθήνα

Γράψτε μας